Starkt bokslut av Trosa kommun

Trosa kommun gjorde ett riktigt starkt 2018. Det ger en bra grund att stå på inför tuffare år, när större investeringar väntar.

Kommunchefen Johan Sandlund har all anledning att vara nöjd.

Bokslutet är fortfarande preliminärt. Först ska revisorer granska siffrorna, sedan ska kommunfullmäktige godkänna allt i slutet av april. Men även om det kan ske justeringar, går det att slå fast att kommunen lämnar ett kalasfint år bakom sig.

– Förra året hade Trosa ett starkt resultat, men 2018 ser ännu bättre ut, säger ekonomichefen Marlene Bernfalk.

Budgeten låg på 17 miljoner kronor plus. Slutresultatet verkar bli det dubbla.

– Ett väldigt starkt bokslut! Jag brukar ha fjärilar i magen inför ett nytt budgetår, men inför 2018 var jag inte nervös. Allt såg bra ut – och har fortsatt att se bra ut, säger kommunchefen Johan Sandlund.

Detta trots att man behövt ”städa ur garderoben”, som Sandlund uttrycker det, i form av stora avskrivningar. Bland annat när det gäller taket på vårdcentralen och Fornby- och Hedebyskolans skolgård i Vagnhärad. Avskrivningarna landade på 16,9 miljoner och är ett sätt att minska kostnaderna kommande år. De belastade framför allt teknik- och servicenämndens resultat, och är anledningen till att nämnden sticker ut med ett minus på 19,5 miljoner.

Vård och omsorg sticker ut

En nämnd som utmärker sig positivt är vård- och omsorgsnämnden. Den går förvisso 650 000 kronor back, men summan är en droppe i havet sett till vad nämnden omsätter – och är framför allt en klar förbättring jämfört med tidigare år.

– Fantastiskt roligt! Det har bara gått bättre och bättre för vård- och omsorgsnämnden de senaste åren, säger Johan Sandlund.

Hur mycket beror det på den nya enhetschefen Fredrik Yllman?

– Det är klart att ledningen har betydelse, så visst ska Fredrik ha beröm. Men i all vår verksamhet är det lagarbete som är huvudorsaken till framgång, så även här.

Resultatet på 34 miljoner beror i mångt och mycket på en klart större tillväxt än beräknat, där den kalkylerade ökningen på 150 fler invånare landade på över det dubbla. Följden? Mer pengar in.

Många större satsningar väntar

Nu väntar tuffare år. Inte bara i Trosa, utan i hela landet. En ökande befolkning med fler yngre och fler äldre leder till ökade behov av kommunala tjänster och investeringar. Eller:

– De demografiska behoven ökar samtidigt som konjunkturen planar ut och skatteintäkterna minskar i ökningstakt, säger Marlene Bernfalk.

Det finns flera större satsningar som måste göras i Trosa kommun eller utlovats av den återvalda politiska majoriteten: utbyggnad av Skärlagskolan, nytt reningsverk, ny idrottshall och konstfrusen is i Tomtaklintområdet och en konstgräsplan på Skärlags­vallen.

Att investera i större projekt när det blåser snålare ekonomiska vindar, är inget nytt för Trosa. Kommunen har jobbat kontracyklist en längre tid. När tillgången till arbetskraft och material är som bäst och kostnaden är som lägst har man slagit till. Några år efter finanskrisen 2008 investerade kommunen som allra mest. 2015 slog man av på takten.

– Nu har vi en ny sådan här period framför oss. Vi måste vara redo för den, säger Johan Sandlund.

Andra detaljer i bokslutet

430 Antalet miljoner kronor som Trosa har i lån. ”För tillväxtkommuner som till exempel Trosa, Nykvarn och Salem är det här inte konstigt alls. Det hade varit värre om vi var en glesbygdskommun där invånarantalet minskar”, säger Johan Sandlund.

13 Antalet miljoner kronor som avsatts för kommande infrastruktursatsningar, i huvudsak Ostlänken.

5 Antalet miljoner kronor som avsatts för den gamla deponin på Korslöt. ”Vi som bor i Trosa i dag får betala för en miljösynd från tidigare generationer.”

STÖRRE INVESTERINGAR Under 2018 har Trosa kommun bland annat investerat i en ny skolgård i Vagnhärad, upprustning av flera större lekplatser, utegym, badet Borgmästarholmen och yttre renovering av Skärborgarnas hus.

Johan Karlsson

Reporter

Tel: 0156-50 39 37

E-post