Så ska E4 och samhälle knytas ihop

Nyköpings kommun och boende i Tystberga har länge sett ett behov av att skapa ett mer trafiksäkert och gång- och cykelvänligt sätt att koppla ihop Tystberga samhälle med trafikplats Tystberga, som är knutpunkten för kollektivtrafiken i området. Så här går arbetet just nu.

I och med planeringen av Ostlänken står det klart att väg 771 måste byggas om i form av en bro över den nya järnvägen. Nyköpings kommun arbetar med Trafik­verket och Region Sörmland med att inte bara planera för en ny bro utan också en gång- och cykelväg (gc-väg). Trafik­verket ansvarar för väg 771 och arbetet med Ost­länken och Region Sörmland är planförfattare för infrastrukturåtgärder när det gäller Sörmland.

Mikael Klingstedt

Planerings- och beställningsansvarig för Ostlänken på Trafikverket.

Varför är Ostlänken involverad i en gång- och cykelväg i Tystberga?

– När det gäller vägar har vi alltid en planeringshorisont på cirka 10 år och framåt och tidigt i arbetet med Ostlänken ställde vi frågan till Nyköpings kommun om det var något vi borde ta höjd för i vårt arbete med Ostlänken. Eftersom Trafikverket kommer att bygga en bro över järnvägen så lyfte man frågan om vi även kunde ta höjd för en framtida gång- och cykelväg.

Är det nu dags att bygga gång- och cykelvägen?

– Nej, Ostlänken projekteras nu och i det arbetet tas gång- och cykelvägen med. Trafikverket och Nyköpings kommun ska ta fram en vägplan, vilket sannolikt påbörjas 2020. Det är en juridisk process som också innehåller ett samråd, då Trafikverket är rustade att ta emot synpunkter. Arbetet med att ta fram en vägplan sker förutsättningslöst och alla förslag och synpunkter som kommer in ska prövas inför det fortsatta arbetet. Jag skulle tro att samrådet sker i slutet av 2020 och början av 2021. Hela processen med att projektera en gång- och cykelväg tar cirka 1–2 år och i mitten av processen sker samrådet.

Så hur gör jag om jag vill lämna synpunkter?

– En viktig aktör i arbetet med att ta fram vägplanen är Nyköpings kommun så om du vill lämna synpunkter nu, innan Trafikverkets arbete har påbörjats, är det bästa att kontakta dem och framföra dina synpunkter. Du kan även ställa frågor till dem om själva vägen eller om processen. Pågående projekt går att hitta på Trafikverkets hem­sida under ”Nära dig”, när det väl har blivit ett projekt.

Vem är det sedan som ansvarar för underhållet av gång- och cykelvägen?

– Den eller de delar av gång- och cykelvägen som byggs i anslutning till väg 771 faller under Trafikverkets ansvar, övrig del av gång- och cykelvägen blir kommunens.

Tommy Carlsson

Verksamhetschef gata, park och hamn i Nyköpings kommun.

Vad är Nyköpings kommuns roll i arbetet?

– Nyköpings kommun har tagit initiativet till gång- och cykelvägen men eftersom det är Trafikverkets väg så är det de som har ansvaret för genomförandet. Vi kommer att vara med i arbetet med att ta fram vägplanen och även titta på byggnationen, när det har kommit så långt.

– Vi räknar med att gång- och cykelvägen ska gå där nuvarande väg går men att busshållplatsen flyttas hitom bron vid trafikplatsen, sett från Tystberga samhälles håll. Det vill säga: gång- och cykelvägen ska inte gå under den nuvarande bron.

Magnus Bäckmark

Trafikplanerare på samhällsbyggnadsenheten i Nyköpings kommun.

Hur har arbetet med att ta fram en sträckning för gång- och cykelvägen gått till?

– I grunden har alla större åtgärder ganska långa planeringshorisonter. För närvarande är förutsättningen för att gång- och cykelvägen ska byggas, att det görs i samband med Ostlänken. Åtgärden ska vara ekonomiskt försvarbar, här kan till exempel Ostlänkens sträckning komma att påverka vägen och dess sträckning.

Har ni fått några synpunkter från boende i området?

– Vi fick i ett tidigt skede in synpunkter från Tystbergabygdens Nätverk och en vägförening i Tystberga om en alternativ sträckning av gång- och cykelvägen och vi har bland annat träffat deras företrädare i Tystberga och diskuterat det.

Deras förslag var att busshållplatsen ska ligga närmare samhället för att det blir en kortare väg för cyklister och fotgängare samt att det skulle kosta mindre eftersom vägen blir kortare, var inte det ett bra förslag?

– Det var ett bra förslag utifrån de aspekterna, däremot är det inte möjligt att genomföra eftersom kollektivtrafikens trafikering bygger på att busshållplatsen måste ligga så nära E4:an som möjligt. Ambitionen med det här är att öka möjligheterna för de boende i Tystberga att kunna ta del av den regionala trafiken i större utsträckning och den regionala trafikens mål är att de resande ska kunna ta sig fram mellan huvudmålen så snabbt som möjligt, för att det ska vara ett alternativ till andra sätt att pendla på. Eftersom Tystberga inte är ett huvudmål i sig för denna trafik, så måste på- och avstigningar göras effektivt, vilket vi åstadkommer genom att bygga busshållplatsen så nära E4:an det går.

Det är en lång process från planering till genomförande av den här typen av byggnation, har du något tips till den som vill vara med och påverka? 

– Mitt första tips är att ta del av översiktsplanen när den går ut på samråd. Där kan man läsa mycket om hur kommunen tänker kring utveckling och framtid i våra olika orter och i samrådsfasen kan alla lämna in synpunkter och kommentarer som vi tar till oss och värderar i det fortsatta arbetet. När samrådstiden är slut sammanställs översiktsplanen med hänsyn tagen till de synpunkter som kommit in, då kan man ta del av planen igen och få återkoppling på sina synpunkter.

– Nu är det snart dags för samråd på en ny översiktsplan för Nyköpings kommun, intentionerna är att den ska ut under mars och då är ett bra tillfälle att ta del av vad kommunen tänker framåt.

Jessica Gustâv

E-post