Inför valet: Sommar-valtider hej, hej!

POLITIK. För att behålla våra sommaridylliska svenska skogar, ängar, sjöar och hav, krävs hårt jobb – eller?

Valfrågan: Hur vill ert parti jobba lokalt med miljöfrågor?

JÄRNA

För att minska långa transporter och dålig djurhantering ska maten till skolor och äldreboenden tillagas lokalt och produkterna köpas från den lokala odlaren eller handlaren. Det görs redan idag till en del men inköpen måste öka. Vi vill också att kollektivtrafiken inom kommunen  förbättras för att minska bilåkandet. Vi behöver tätare bussturer speciellt på helger. Nu går bussen varannan timme på helger. Det byggs en del i Kallfors men det är långt att gå till närmaste hållplats. Det behövs service i form av affärer och förskolor i de nybyggda områdena. Som det är nu blir det mycket bilåkande på grund av bristande service. Cykelvägar till och från Södertälje stad måste anläggas. De gröna kilarna och våra naturområden ska bevaras. Tillgängligheten till naturområdena behöver förbättras. Vid nyproduktion ska det byggas hållbart. Vi ser gärna en förtätning i byggandet och inte så splittrat som det är nu.

För Liberalerna
Viveca Rabenius

I Järna vill Centerpartiet bevara kultur­historiskt intressanta miljön kring stinsträdgården och stinsbostaden från 1800-­talet. Återskapa Engelska parken vid Mora park. Bevara Moraån med dämmen och vatten­speglar. Säkrare trafikmiljö genom Järna, dvs markerade övergångsställen på väg 57 från korsningen väg 57 – Rönnvägen till korsningen Floravägen – väg 57.  Jobbar hårt med att hålla betong och asfalt borta från åkermark som klassas mellan 3 och 5. Fått dom på att det orenade avloppsvattnet i ytterjärna inte fortsättningsvis får släppas ut i Järnafjärden.

För Centerpartiet
Per-Anders Fritshammar 

Järna är idag något av ett ekologiskt centrum, med spännande initiativ inom ekologisk odling och livsmedelsproduktion, miljövänligt byggande och kulturellt engagemang. Miljöpartiet arbetar för en utveckling av Järna som tar tillvara på den kunskap och det intresse som finns här. Vi har varit med och drivit en utveckling där hela Södertälje kommun ställt om till att bli ledande inom ekologisk och Östersjövänlig mat!

Järna växer när allt fler söker sig till orten med närhet till både storstad, kultur och vacker natur. Miljöpartiet bejakar en utbyggnad av Järna som sker i samklang med miljö och klimat, där viktiga grönområden tas tillvara. Vi vill öka den biologiska mångfalden i Järna kommundel, med fler pollinerande växter och friska vattendrag. Vi vill möjliggöra för fler människor att komma ut i naturen genom att anlägga en vandringsled längs med kusten genom några av Järnas fina naturreservat. Vi vill utveckla området kring Moraån med odlingsmöjligheter och trevliga mötesplatser. Vi vill minska plastanvändningen och förhindra att mikroplaster sprids i naturen och i havet.

Miljöpartiet sätter miljö och klimat främst, eftersom det är en förutsättning för vårt liv på jorden. Ja, det krävs hårt jobb om vi vill ha en frisk och blomstrande natur, och det behövs NU! Ett ansvarstagande för miljön ger också oss människor bättre livskvalitet.

För Miljöpartiet
Hanna Klingborg
Tomas Fogelqvist

Vi vill arbeta för ett samhälle, som är hållbart och där människan har fler roller, än att bara vara en konsument av varor.

Där människor känner att man aktivt deltar i och kan påverka samhällsutvecklingen.

Vi vill se utbyggda cykel­leder mellan Järna och de södra kommundelarna, Södertälje, Nykvarn och Gnesta. Allt för att främja folkhälsan och vara ett alternativ till bilismen.

Det finns en stark efterfrågan på eco-produkter och vi ser gärna att det bildas fler kooperativa odlingar i Järna.

I förlängningen av detta vill vi också se till, att det blir enklare upphandlingar av ekologiska, närproducerade  produkter från mindre företag.

Vi kommer att fortsätta värna om den tätortsnära skogen,  som är en så viktig rekreation- och återhämtningskälla.

Vi vill återskapa badplatsen vid Järnadammen, med en bro från östra sidan till den västra.

Platsen vid Mora skall bli en samlingspunkt för gemenskap, odling och kultur.

Vi vill också utveckla och planera för, ett koloniområde i Järnas närområde.

När det gäller bostadsbyggande, vill vi samverka med Järnaborna, för en varsam utbyggnad.

Vi ser gärna en Bondens marknad på Järna torg.

Vi tycker också det är viktigt att se till att vi ligger i framkant när det gäller utvecklingen av metoder för avfallsminimering, återbruk och en väl utvecklad återvinning.

För Vänsterpartiet
Elisabeth Björk

GNESTA

Vi anser att det finns mycket att göra när det handlar om miljö­frågor.

Det vi kommer att ha som utgångspunkt är att oavsett vad det handlar om så kommer vi göra en konsekvensanalys innan. Allt för många miljöförslag är idag ogenom­tänkta och ganska in­effektiva, vilket blir resultatet när man inte gör konsekvensanalyser innan man fattar beslut.

Några exempel vi kommer arbeta för är att det ska finnas gång/cykelbana mellan tätorter, vikten av ekologisk odling och hur våra sjöar blir drabbade av konventionell odling. 

På sikt ser vi att pendeltågen går till Björnlunda och Stjärnhov, för att få fler människor att åka miljövänligt.

För Sverigedemokraterna
Maria Richthoff

Förändringar i miljö och klimat är något som särskilt går att påverka lokalt. Miljöpartiets Gnesta är en kommun som visar vägen mot en hållbar värld och gör det enkelt för oss som bor här att göra miljömässiga val.

Som ett led i det vill vi göra Gnesta till en av Sveriges 20 bästa miljökommuner. Det innebär att vi behöver skärpa våra lokala klimatmål, öka andelen skyddad natur och ställa högre miljömässiga krav vid upphandling. Vi vill införa en livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan och en kemikalieplan för att fasa ut användningen av farliga kemikalier.

För centrala Gnesta vill vi prioritera arbetet med bättre dricksvatten, som allt för länge har haft för dålig kvalitet.

Inte minst måste vi öka tillgängligheten för att fler ska kunna uppleva vår fantastiska natur. Vi vill göra en stor satsning på tillgänglig naturturism. Våra kulturmiljöer och stadsnära natur ska bli enklare att hitta till för både boende och turister. Våra leder för ridning, camping, kanot och vandring ska ses över och vid behov rustas upp eller utökas.

Vi behöver agera NU. Klimatet kan inte vänta.

För Miljörpartiet
Gustav Edman

Gnesta är en kommun som har en väldigt vacker och skiftande natur med många fantastiska vandringsleder och utflyktsmöjligheter. Det lockar många storstadsbor att besöka vår unika landsbygd med alla dess sjöar och hagmarker. Bland det viktigaste för att behålla den möjligheten är att skapa förutsättningar att leva, verka, bo på landsbygden. En aktiv landsbygd med bl.a. djurhållning, spannmålsodling och skogsbruk är grundplåten för denna närmiljö.

Centerpartiet i Gnesta vill fortsätta inventeringen av avloppsanläggningar samt även uppföljning av genomförda åtgärder. Vi är positiva till all utbyggnad av solenergianläggningar, såväl på landsbygden som i tätorterna. En utbyggnad av gång- och cykelvägar även utanför tätorten leder till minskat bilberoende. Ett utökat antal laddstolpar, på strategiska platser i tätorten, ger möjlighet för fler elbilar.

En utbyggnad/utveckling av återvinningsgården är aktuell, för att kunna möta de behov som Gnestas utveckling kräver.

För Centerpartiet
Håkan Ekstrand

Gnesta kommun ingår i organisationen Sveriges Ekokommuner och har därmed också undertecknat en avsiktsförklaring för att stå för och att verka för en utveckling mot ett kretsloppsanpassat samhälle. Medlemskapet innebär att vi i Gnesta ska värna om en samhällsutveckling som är byggd på en ekologisk grundsyn. 

Vi i liberalerna stämmer av i vårt utvecklingsarbete så att invånarna i hela kommunen i ett framtida perspektiv    ska kunna ges möjlighet till hög livskvalitet och god hälsa genom att i smått som stort sträva efter att uppfylla de nationella kvalitetsmålen.

För Liberalerna
Sarah Kinberg

Vi Moderater söker fortsatt förtroende att leda Gnesta kommun i det viktiga miljö- och klimatarbete vi påbörjat de senaste åren. Det innebär bland annat att vi:

• Moderniserar kommunens avlopps- och reningsverk för att minimera läckage och öka reningsgraden.

• Ser till att de byggnader kommunen bygger är miljövänliga och energieffektiva samt att kommunens verksamheter fortsätter energioptimera.

• Arbetar för en anpassad kollektivtrafik som komplement till bilberoende.

• Förbättrar öppettiderna på återvinningsgården för att göra det ännu lättare och smidigare att återvinna sitt avfall.

• Ser till att våra gator, torg och parker är fria från skräp – för att skapa en attraktiv gemensam miljö men även för att djurlivet inte ska råka illa ut av våra sopor

• Skapar miljöhjältar i våra förskolor/skolor genom medvetna små/stora människor som i sin tur skapar ringar på vattnet.

• Utökar bostadsbyggandet i stationsnära lägen.

• Satsar på att vara en företagarvänlig kommun där företag kan fokusera på utvecklingsfrågor och skapa lokala arbetstillfällen

• Arbetar för att fler ska ha fiber och därmed underlätta att exempelvis arbeta hemifrån.

 För Moderaterna
Ann-Sofie Lifvenhage

Vi vill öka Gnestas användning av förnybar energi, i första hand solceller. Alla nya hus bör ha solceller på taken och krav bör ställas på de byggbolag som köper mark och bygger i Gnesta.

Vi har också lämnat in en motion som handlar om att kommunen bör bygga ett stort växthus som ett arbetsmarknadsprojekt. Bygget ska använda sig av modern teknik för att minska miljöpåverkan och givetvis också ha solceller. Växthuset ska odla ekologiska grönsaker till skolor, förskolor och äldreboenden.

Kollektivtrafiken är en viktig miljöfråga. Där krävs det fler turer, framför allt på helgerna. Vi anser också att det ska finnas en servicelinje i Gnesta tätort nu när Gnesta växer så att man inte ska vara beroende av bil. Fler säkra gång- och cykelbanor och cykel­bana mellan Björnlunda och Gnesta.

För Vänsterpartiet
Lena Staaf

TROSA

Många nya invånare lockas till Trosas fantastiska boendemiljö. När vi blir fler är det viktigare än någonsin med ett starkt Miljöparti i kommunen. Precis som frågeställaren säger så är miljön en rikedom som vi vill ta vara på genom ansvarsfull politik. Miljöpartiet har ett överordnat intresse för att värna om hela jordens miljö och klimat och inte bara lokalt, men vi inser att allt har betydelse i ekosystemet. Omsorg om naturen, haven och biologisk mångfald står högt på vår agenda. På lokal nivå och när det gäller politiskt möjliga åtgärder så föreslår vi för den kommande mandatperioden:  

• Den planerade vägen ”Infart västra Trosa” stoppas då både Trafikverket och kommunen konstaterar att den innebär negativa miljöeffekter. Utbyggnad av västra Trosa får låg prioritet. Genomfarterna i Trosa kan breddas och trafiksäkras. Fokus läggs på att utveckla Vagnhärad till en attraktiv bostadsort.

• Västerljung knyts samman med Vagnhärad med en cykel- och gångväg. Stensundsvägen breddas och görs trafiksäker för både bilar, cyklister och gång­trafikanter.

• En säker bro till Edanö, med gång och cykelväg, prioriteras. Vägnätet på Edanö blir kommunalt. En riktig bro till Edanö ska medge ett ökat vattenutbyte mellan fjärdarna och därmed förbättrad vattenkvalité.

• EKO-stopp vid E4-an, med biogas, snabbladdning, plats för samåkning, fossilfria bränslen och ekologisk snabbmat med central placering i Vagnhärad.

• Kollektivtrafiken moderniseras och anpassas till människors behov, med bland annat mindre fordon, anropstrafik och tåganpassning. Bygget av Ostlänken med station i Vagnhärad får allt stöd det behöver.

• Solceller på alla lämpliga kommunala byggnader. Egna vindkraftverk och fjärrvärmen utvecklas baserad på lokalt producerade bränslen.

• Reningsverket flyttas och byggs nytt med moderna metoder som räcker för lång tid framåt och möjliggör fosforåtervinning.

• Bilfria centrum i Vagnhärad och Trosa med nya och moderna trafik- och parkeringslösningar.

 För Miljöpartiet
Maria Arman

För Alliansen i Trosa kommun är miljö och hållbarhetsfrågor av största vikt. Kommunen är därför en ekokommun och redan 1991 så slogs det fast i ”Fastlagd kurs för Trosa kommun” att ”miljöhänsyn skall genomsyra den kommunala verksamheten vid planering och beslutsfattande”.

En av de viktigaste frågorna är hur vi kan göra det enkelt för våra innevånare att göra hållbara val. Därför satsar vi b.la på utbyggd energirådgivning, en kommunal solkarta där man kan se hur mycket solel man kan få ut av sitt tak, utbyggd kollektivtrafik och ytterligare utvecklat gång- och cykelväg nät.  Projektet minimeringsmästarna, vars syfte är att minimera avfallsmängderna i hushållen pågår just nu för fullt. Projektet avslutas i september, men man kan redan nu se kraftiga reduktioner av avfallsmängderna hos deltagarna, och den kunskapen kommer vi att förmedla till alla kommuninnevånare.  

Östersjöns hälsa är för oss också en viktig fråga varför vi satsar på ett nytt reningsverk som kan möta framtidens krav på rening av läkemedelsrester och mikroplaster. Samtidigt kan vi också konstatera att våra två våtmarker är mycket effektiva mikroplastfilter, då en mätning genomfördes i höstas som visade detta. Utsläppen efter våtmarkerna var marginell. Vi satsar också på en ny båtbottentvätt som miljövänligt alternativ till bottenmålning av båtar.

Maten är viktig ur både miljö- och folkhälsoperspektiv och vi vill därför att mer än 60% av råvarorna i kommunens  kök skall vara närodlade och/eller ekologiska. Barn och elever skall få kunskap om varifrån den kommer, och hur den kommer till matbordet. Även matens betydelse för hälsan skall belysas.

För att möta målet om fossilfri fordonsflotta så satsar vi på svensk HVO- diesel till kommunens bilar, och målet är att i närtid ha en till 100% fossilfri bilpark. Vi kommer också att fortsätta installera solceller på kommunens och Trobos byggnader, samt använda miljövänliga byggmaterial vid framtida kommunal byggnation.

Alliansen i Trosa kommun

Miljöfrågor är inget fix vid sidan av. Kommunens alla förvaltningar måste bidra till att natur och miljö inte förgiftas eller förstörs. Varje beslut måste väga in klimatpåverkan. ”Förbifartspaketet” med en ny väg i Hungaskogen och 670 nya fastigheter på Tureholmshalvön är ett förslag i fel riktning. Här säger Vänsterpartiet NEJ! Nya bostadsområden ska ligga nära transporter och service för att minska bilberoendet. Vi i Vänstern föreslår också en bilpool där kommunens bilar kan användas av invånarna under kvällstid och på helger. 

Många vill ut, det är bra. Hungaskogen mellan Häradsvallen ner till Trosa bör bli naturreservat för det rörliga friluftslivet. 

Att pendla kan vara en lösning men att varje dag tillbringa 2-4 timmar i bil, buss eller tåg är varken socialt- eller ekologiskt hållbart. Vänsterpartiet vill se att fler kan jobba i kommunen och välkomnar fler företag som anställer. Vi vill ta efter Uppsala där kommunen och företag utbyter erfarenheter och samverkar för att nå klimatmålen.

Skarvarna på Snöholmen visar att livet under ytan rubbats. Som kustkommun har Trosa ett stort ansvar. Vänsterpartiet vill omgående återuppta planering av nytt reningsverk. Vi vill även öka vattenomsättningen i stadsfjärdarna genom att öppna upp nuvarande vägbank eller bygga en bro. Genom upplysning och andra åtgärder ska giftig båtbottenfärg och toaavfall från båtar stoppas. 

Vi arbetar för en cykelväg Västerljung-Vagnhärad. Vänsterpartiet uppmuntrar såväl invånare som styrande i kommunen att arbeta för solceller på taken.

Låt Trosa kommun bli ekokommun på riktigt! 

För Vänsterpartiet
Tommy Fogelberg
Gitte Jutvik Guterstam

Socialdemokraterna vill bland annat följande på miljö och klimatområdet:

• Bygga ett nytt reningsverk.

• Aktivt stödja övergången till elbilar – uppföra fler laddpunkter

• Ta bort bygglovsavgiften för solceller

• Främja ett effektivt energianvändande och en hållbar energianvändning.

• Den mat som kommunen köper ska vara miljö- och klimatsmart. Kommunen ska värdesätta och efterfråga att köpta produkter är anpassade för effektiv materialåtervinning.

• I samarbete med universitet, näringsliv och civilsamhälle ta ansvar för att minska utsläppen av växthusgaser, motverka klimatförändringarna och uppnå de nationella miljömålen.

• Främja hållbara vanor och en uthållig resursanvändning genom ett aktivt informations- och påverkansarbete, en aktiv energi- och klimatrådgivning och en kommunal planering som gör de hållbara valen möjliga.

• Förbättra och anlägga fler gångstråk

• Placera ut fler parkbänkar runtomkring i kommunen

• Ta vara på de innovationer som digitaliseringen för med sig för att reformera hur vi reser och transporterar varor.

• Starta planeringen för den nya tågstationen i Vagnhärad och börja bygga och planera Vagnhärad efter dessa förutsättningar.

För Socialdemokraterna
Magnus Johansson

VÅRDINGE-MÖLNBO

Vi socialdemokrater angriper miljöutmaningarna på samma sätt som vi tar oss an alla andra samhällsutmaningar. Genom en insikt om att det kommer att krävas gemensamma och breda lösningar. Genom en politik som främjar teknik­utveckling och nya lösningar. Samhällets styrning är helt nödvändig för att klara klimat­omställningen. Marknaden klarar inte omställningen själv. Det behövs styrinstrument för både offentliga och privata aktörer för att de ska bli en positiv kraft i det hållbara samhällsbygget.

Två konkreta lokala frågor som är viktiga både för miljön och utvecklingen av våra kommundelar är kollektivtrafiken och VA-försörjningen. När det gäller kollektivtrafiken agerar vi för att se till att SL förbättrar möjligheten till pendling med både buss och tåg. Vi driver ett tågstopp i Hölö och bättre turtäthet för Gnestapendeln. För att säkra en hållbar hantering av avloppsvattnet och även möjliggöra för ökat bostadsbyggande i våra kommundelar behöver vi ansluta våra avlopp till Himmerfjärdsverket. Ett av Sveriges bästa reningsverk som vi nu tillsammans med våra grannkommuner genomför stora investeringar i för att klara framtidens miljökrav.

För Socialdemokraterna
Tomas Kullberg
Björn Eriksson

Idag finns inget annat val än att ställa om till hållbarhet – det är livsviktigt, på riktigt. Vårdinge med åar, sjöar, skog och våtmarker är sedan gammalt ett värdefullt och vackert kulturlandskap. Det ska vi vårda och utveckla som framtidsskapande lokalsamhälle – ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Miljöpartiet tar klimatförändringarna på allvar. Därför har vi påskyndat en utredning om nytt reningsverk i Mölnbo. Med genomtänkt vattenrening och dagvattenhantering kan vi förebygga att Mölnboån sinar, och samtidigt skydda flora och fauna. 

Vi verkar för att kommunala verksamheter – idrotts- och lekplatser, skolor och förskolor – ska vara fria från skadliga kemikalier och mikroplaster, och för att öka kunskaperna kring detta. 

Vi stöder en landsbygds­utveckling i samklang med natur och kulturmiljö. Vi värnar strandskyddet för den biologiska mångfaldens och allemansrättens skull, och lyssnar aktivt till lokala företagare. Getost, honung, rapsolja, tröjor med tryck och textilhantverk är en del av det som redan produceras med ekologiska förtecken i Vårdinge. Folkhögskolan Vårdinge By med kringverksamheter är en pärla, och kommundelens största arbetsplats.

Frågan om välfungerande kollektivtrafik – både för pendlare i tätorten och till och från Vårdinge By – bevakar vi fort­löpande. 

Under nästa mandatperiod vill vi utveckla formerna för medborgardialog i Vårdinge-Mölnbo kommundel. En positiv samhällsutveckling förutsätter kunskap om vår roll i ekosystemet, men utan människors levande engagemang händer ingenting!

För Miljöpartiet
Ingrid Waldenström

HÖLÖ-MÖRKÖ

I Hölö/Mörkö vill Miljöpartiet öka andelen ekologisk mat i skolan och förskolan. Vi är redan bäst i Stockholms Län med 60 % ekologiskt tack vare att MP har varit med och styrt Södertälje sedan 2000, men kan bli ännu bättre. Vi vill giftsanera förskolor och skola från gifter och plaster, ett arbete som är påbörjat men som måste fortsätta för att garantera våra barn och barnbarn en bra miljö. Vi vill lösa avloppsproblematiken på det miljöbästa sättet, så att Hölö tätort kan fortsätta att växa. Vi måste minska övergödningen i våra sjöar och vattendrag för att värna Östersjön i sam­arbete med lantbruket och ägarna till alla enskilda avloppsanläggningar i Hölö/Mörkö.

När vi anlägger en konstgräsplan i Hölö skall det ske på miljöbästa sätt med den allra senaste tekniken som så långt det går förhindrar utsläpp av mikroplaster i våra vattendrag, en fråga som vi drivit länge. Miljöpartiet arbetar aktivt för att få till ett tågstopp i Hölö så att bil­åkandet minskar och vi får bättre förbindelser med Södertälje och Stockholm.

För Miljöpartiet
Mats Pertoft

Vi lever som om vi hade 4,2 jordklot till vårt förfogande. Vänsterpartiet menar att en hållbar ekologisk utveckling är intimt förknippad med en hållbar mänsklig utveckling som präglas av jämlikhet, rättvisa och demokratisk kontroll över den ekonomiska tillväxten och ekosystemen. I det lokala perspektivet behöver vi ställa om våra beteenden både som samhälle och som privatpersoner:

1) Person- och varutransporter måste ske via utbyggda kollektiva lösningar – pendeltågen måste stanna i Hölö; busslinjen längs gamla riksettan förbi Tullgarn måste återupptas; anropstrafiken på landsbygden måste utvecklas.

2) Övergödning och försurning av sjöar och vattendrag måste åtgärdas. Kvarnsjön och Åbyån måste ”avgiftas” och återställas; Östersjön måste räddas!

3) Arbetsplatser och bostäder måste i högre grad än idag samordnas – även på landsbygden. Hölö centrum ska utvecklas!

4) Vi stöder det tätorts­nära ekologiska jordbruket och att dess handel främjas.

För Vänsterpartiet
Lennart Karlström

Samma svar som för Vårdinge-Mölnbo här ovanför.

 

Alla partier i alla kommuner och kommundelsnämnder blev tillfrågade. Vissa svarade inte.

Av | 2018-06-19T08:27:27+00:00 juni 2018|Samhälle|

Om författaren:

Lämna en kommentar